بسیاری از افراد برای شخصی سلزی کارت ها از شماره سریال استفاده میکنند مانند استخر ها ، باشگاهها و …