وبرجسته کردن را با وارد آوردن فشار بر روی سطح چاپ شده و استفاده از سمبه و ماتریس (نر و ماده) انجام می‌شود که معمولا از جنس مس و یا مواد سخت و به صورت
نر و ماده ساخته می‍‌شوند. برجسته کردن معمولا بر روی ماشین لترپرس، ملخی یا ماشین‌های مخصوص انجام می‌شود که کلیشه ماده را بر روی شاسی نصب می‌کنند. ورق کاغذ یا مقوا تحت فشار کلیشه نر (برجسته) و با پرس شدن در کلیشه ماده (گود) کار برجسته می‌شود.چاپ امباس در انواع رنگ ها بکار میرود.